ikonka

Regulamin Wyprawa z Lorusem – Facebook

11 czerwca 2019

REGULAMIN KONKURSU „Wyprawa z Lorusem”

§ 1. Organizacja Konkursu

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1. Organizatorem Konkursu jest agencja 38PR Content & Communication z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 47/49, 90 -729 Łódź; Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Nr KRS 0000508714; Kapitał Zakładowy: 5 000,00 PLN; NIP 7282796981; Regon 101755690; www. 38pr.pl dalej Organizator).
 2. Organizator działa na zlecenie firmy ZIBI S.A. z siedzibą przy ul. Wirażowej 119, 02-145, Warszawa; NIP: 522-311-39-27, REGON: 36 949 48 55, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowgo Rejestru Sądowego; NR KRS: 0000718602, kapitał zakładowy 125 000 000, 00 zł, opłacony.
 3. „Konkurs” – konkurs „Podróż z Lorusem” prowadzony na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 4. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.
 5. „Zwycięzca” – osoba nagrodzona w Konkursie.
 6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018r., poz. 165 z późn.zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

§ 2. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego www.facebook.com. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Facebook ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.
 3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora, a nie serwis Facebook.
 4. Konkurs przeprowadzany jest na fanpage’u Zegarki Lorus Polska https://www.facebook.com/LorusWatches/.
 5. Konkurs trwa od 12.06.2019 godz. 16:00 do 19.06.2019 do godz. 23:59 . Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.
 6. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

§ 3. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 6 poniżej, posiadająca aktywne konto na portalu Facebook.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem oraz Fundatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 4. Uczestnik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Konkursie poprzez przesłanie informacji przez wiadomość prywatną na profilu Zegarki Lorus Polska https://www.facebook.com/LorusWatches/.
 5. Wycofanie z konkursu skutkuje nie braniem zgłoszenia użytkownika pod uwagę przy wyborze Zwycięzców.

§ 4. Założenia Konkursu

 1. Celem Konkursu jest promocja marki Lorus.
 2. Konkurs będzie przeprowadzony na platformie Facebook. Na stronie Polska https://www.facebook.com/LorusWatches/ zostanie umieszczony post z zadaniem konkursowym. Zadaniem Uczestnika jest w komentarzu pod postem wstawić zdjęcie z zegarkiem Lorus w stylizacji, w której Uczestnik wybiera się w podróż.
 3. Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora na podstawie konta w serwisie społecznościowym Facebook.
 4. Aby wziąć udział w rywalizacji o nagrody Użytkownik musi umieścić komentarz odpowiadający na zadanie konkursowe pod postem konkursowym na stronie https://www.facebook.com/LorusWatches/.
 5. Post konkursowy będzie zawierał link do regulaminu.
 6. Komentarze umieszczone pod postami, które nie biorą udziału w Konkursie, nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.
 7. Użytkownik może dodać dowolną liczbę komentarzy, ale tylko jedno zgłoszenie może zostać nagrodzone.
 8. Zamieszczone komentarze nie mogą naruszać: obowiązujących przepisów, praw osób trzecich, zasad dobrych obyczajów: zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznanych za obelżywe, a także muszą być zgodne z Regulaminem Facebooka oraz Regulaminem konkursu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, w każdym czasie, komentarzy pod kątem zawartości treści zakazanych, o których mowa w pkt 7 powyżej, a w razie stwierdzenia takich treści, do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 10. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na warunkach reklamacji opisanych w § 8 niniejszego regulaminu.
 11. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku próby wpływania na wyniki konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu.
 12. Organizator ma prawo nagrodzić kolejnych Uczestników w przypadku nieotrzymania danych do wysyłki od Zwycięzców oraz wykluczenia Zwycięzcy zgodnie z § 4 pkt. 11.

§ 5. Przyznawanie Nagród

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21.06.2019 do godz. 17:00.

 2. Nagrodami przeznaczonymi przez Organizatora dla 2 Zwycięzców są torby o wartości 200 zł (jedna torba dla jednego zwycięzcy).

 3. Aby otrzymać nagrodę Zwycięzca zobowiązany jest wysłać swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy) w wiadomości prywatnej do profilu Zegarki Lorus Polska w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników. Nieprzesłanie danych w ciągu wyżej określonego czasu jest równoznaczne z nieotrzymaniem nagrody.

 4. Zwycięzcy będą oceniani przez Komisję Konkursową pod kątem kryterium pomysłowości i kreatywności zdjęcia.

 5. Nagroda rzeczowa zostanie powiększona o premię stanowiącą 11,11% wartości nagrody. Kwota ta zostanie pobrana przez Fundatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości równej 11,11% wartości rzeczowej nagrody. Część pieniężna nagrody nie zostaje wypłacona Uczestnikowi, bowiem podlega ona odprowadzeniu na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.

 6. O wygranej zwycięzcy Konkursu powiadamiani będą przez odpowiedź na komentarz biorący udział w Konkursie pod postem konkursowym na profilu https://www.facebook.com/LorusWatches/

 7. Organizator zastrzega sobie możliwość zweryfikowania tożsamości i pełnoletności zwycięzców Konkursu na podstawie okazania przez Uczestnika dokumentu tożsamości przy wydaniu Uczestnikowi nagrody przez kuriera.

 8. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Każdy Uczestnik Konkursu może wygrać wyłącznie jedną nagrodę.

 9. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców Pocztą Polską lub wybraną firmą kurierską w ciągu 30 dni od otrzymania danych adresowych od wszystkich Zwycięzców. Nagrody dostarczane będą na koszt firmy Zibi S.A. na adres Uczestnika podany w wiadomości prywatnej.

 10. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:

  1. Odmówi przyjęcia nagrody,

  2. Kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu, pomimo kilku prób kontaktu z Uczestnikiem.

  3. Zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.

 11. Nagrody nie wydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź takie, co do których zwycięzcy Konkursu utracili prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Organizatora.

 12. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród, jeśli przyznanie ich będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zobowiązuje się do przyznania nagrody o wartości identycznej lub zbliżonej do nagród wymienionych wyżej.

§ 6. Dane Osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Administratora danych osobowych- ZIBI S.A. z siedzibą przy ul. Wirażowej 119, 02-145, Warszawa; NIP: 522-311-39-27, REGON: 36 949 48 55, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowgo Rejestru Sądowego; NR KRS: 0000718602, kapitał zakładowy 125 000 000, 00 zł, opłacony.
 2. Przesłanie zdjęcia, o którym mowa w ust. 4. Regulaminu, stanowić będzie zachowanie, które wskazuje, że Uczestnik, którego dane dotyczą, zaakceptował przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyrażenia zgody na rozpowszechnianie i udostępnianie wizerunku przez Organizatora i Fundatora na potrzeby konkursu „Podróż z Lorusem”.
 3. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, adres wysyłki, telefon kontaktowy.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją Konkursu, na podstawie art. art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 5. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty przetwarzające, które świadczą w imieniu i na rzecz Administratora danych usługi związane z przetwarzaniem danych w celach realizacji Konkursu.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres:
  a) do czasu wykluczenia Uczestnika lub zakończenia Konkursu – przez okres 30 dni od daty zakończenia Konkursu
  b) w przypadku rezygnacji z udziału w konkursie – do czasu wycofania się Uczestnika z uczestnictwa w Konkursie;
  c) w przypadku zgłoszenia Reklamacji – do czasu jej rozpatrzenia oraz w celu realizacji obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – przez okres 1 roku od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 7. W przypadku, jeżeli Uczestnik otrzyma w nagrody, co do których zachodzi obowiązek wystawienia dokumentów podatkowych, dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego tj. obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym Uczestnik otrzymał nagrodę.
 8. Uczestnik posiada prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do uzyskania kopii danych i przenoszenia danych oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania.
 9. Administrator danych informuje, że w prawnie uzasadnionym interesie dane Uczestnika będą również przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego. Uczestnik ma prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.
 10. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych lub przepisy RODO.
 11. Podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi udział w Konkursie.
 12. W przypadku, jeżeli uczestnik udzieli odrębnych zgód na przetwarzanie danych osobowych, jego dane osobowe będą także przetwarzane w celu marketingowym, do czasu odwołania tej zgody przez Uczestnika. Informacje o administratorze (administratorach) danych osobowych, celach i sposobach przetwarzania danych, odbiorcach danych osobowych oraz o przysługujących Uczestnikowi prawach, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym zostaną podane Uczestnikowi przy podawaniu tych danych w związku z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych w celu marketingowym.

§ 7. Prawa Autorskie

 1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu zdjęcia wyłącznie własnego autorstwa. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie zdjęć, z uwzględnieniem kryterium autorstwa. Uczestnicy zapewniają, że zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich w tym prawa do wizerunku osoby trzeciej. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Organizatorowi w ramach zgłoszenia konkursowego zdjęć.
 3. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że jego zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń związanych ze zgłoszeniem. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanych odpowiedzi w celach związanych z Konkursem na https://www.facebook.com/LorusWatches. Z tytułu udzielonej zgody Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie.

§ 8. Postępowanie Reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: „Reklamacje – konkurs „Podróż z Lorusem”
 2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia zwycięzców Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna zostać własnoręcznie podpisana przez uczestnika, pod rygorem jej nieważności.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją”) powołaną przez Organizatora.
 4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.

§ 9. Komisja Konkursowa

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, jak również rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych przez Uczestników konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową („Komisja Konkursowa”).
 2. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora i Fundatora. Z posiedzeń Komisji Konkursowej spisywany jest protokół. Komisja konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.06.2019

Udostępnij: